Hipożyczka

sprawdzona i zaufana marka branży finansowej i hipotecznej finansowanie prywatne

Polityka Prywatności

1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hipożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 56/113 (kod pocztowy 80-241), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000940198, NIP: 9571139463 (dalej: „Administrator danych” lub „Administrator”). Z Administratorem danych można skontaktować się pisemnie
pisemnie na adres Administratora.

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres biuro@hipozyczka.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator jednocześnie informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo:
a) wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
b) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
c) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
d) usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres biuro@hipozyczka.com lub kontakt pisemny na adres Administratora.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) w celu świadczenia przez Administratora danych usług, w tym usług pośrednictwa finansowego – podstawą przetwarzania jest zawarta z Panem/Panią umowa (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej poprzez chociażby uczestniczenie w spotkaniu z ekspertem/partnerem Administratora danych celem
poszukiwania dla Pana/Pani odpowiedniej usługi;

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a) w zakresie świadczenia usług, w tym usług pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b) w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

 c) w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu;

d) w zakresie wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. W szczególności dane będą przetwarzane w chmurach obliczeniowych administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego etc.

7. Pana/Pani dane osobowe mogą być pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Pana/Pani (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center. Dane mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazi Pan/Pani taką zgodę.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Operacje przetwarzania Danych Osobowych z udziałem podmiotu mającego siedzibę poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) następować będą w zgodzie z zasadami wynikającymi z Rozdziału V RODO, w tym poprzez zawarcie z takim podmiotem stosownych klauzul umownych zapewniających bezpieczeństwo danych (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych) bądź w oparciu o właściwą decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju, w którym siedzibę ma taki podmiot, za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, w tym usług pośrednictwa finansowego jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług na podstawie umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.

10. Na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych, w tym danych osobowych, możemy przygotować oferty dostosowane do Pana/Pani potrzeb.

11. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).