Hipożyczka

sprawdzona i zaufana marka branży finansowej i hipotecznej finansowanie prywatne

Regulamin serwisu

I. Uwagi ogólne:

1. Hipozyczka.com jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Hipożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 56/113, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000940198, nr NIP 9571139463, zwaną w dalszej części regulaminu „Hipożyczka”.

2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z serwisu Hipozyczka.com tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Serwis Hipozyczka.com jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Hipożyczka sp z o.o. i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Hipozyczka.com nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

4. Hipozyczka.com zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Hipozyczka.com


II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Korzystanie z Hipozyczka.com podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Hipożyczka, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.


III. Odpowiedzialność Hipożyczka

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Hipozyczka.com znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Hipożyczka podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

2. Hipożyczka nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Informacje zawarte w Hipozyczka.com nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, chwilówek, pożyczek pozabankowych lub bankowych, innych produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.

4. Informacje przedstawione w Hipozyczka.com pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Hipożyczka dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Hipożyczka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Hipozyczka.com oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Hipożyczka.

5. Wszelkie informacje publikowane przez Hipożyczka nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.

6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony Hipozyczka.com pod nazwą „Forum” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.

8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Hipozyczka.com nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Hipożyczka sp. z o.o. – spółki prowadzącej serwis Hipozyczka.com

10. Hipożyczka dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Hipozyczka.com były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Hipożyczka ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.Hipozyczka.com w dowolnym czasie. Hipożyczka dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.Hipozyczka.com. Hipożyczka zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności, za które Hipozyczka.com nie ponosi odpowiedzialności.

11. Hipożyczka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.Hipozyczka.com, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

12. Niniejsza strona internetowa www.Hipozyczka.com ma charakter wyłącznie informacyjny.


IV. Partnerzy Hipożyczka

1. Hipożyczka publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Hipozyczka.com i/lub stylu, wspólnej marki.

2. Hipożyczka nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. Hipożyczka nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Hipozyczka.com (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

4. Hipożyczka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Hipozyczka.com, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

5. Hipożyczka nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

6. Hipożyczka nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.


V. Zastrzeżenia techniczne

1. Hipożyczka dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Hipozyczka.com dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Hipożyczka nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Hipozyczka.com dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.

2. Hipożyczka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Hipożyczka nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Hipożyczka nie ponosi odpowiedzialności.

3. Hipożyczka nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niej przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.


VI. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Hipozyczka.com jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Zawartość serwisu Hipozyczka.com może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Hipożyczka i w ramach przeznaczenia określonego przez Hipożyczka. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Hipożyczka sp. z o.o. pod adresem biuro@hipozyczka.com.

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Hipozyczka.com w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Hipozyczka.com. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Hipożyczka na zasadach ogólnych.

6. Publikacja linku do Hipozyczka.com w innych serwisach powinna mieć formę: Hipożyczka – Specjaliści od Pożyczek Hipotecznych. W sprawie publikacji linku do Hipozyczka.com w innej formie prosimy o kontakt biuro@hipozyczka.com.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Hipożyczka przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od Hipożyczka informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hipożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 56/113, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000940198, nr NIP 9571139463

3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Hipożyczka działalności w zakresie pośrednictwa oraz doradztwa finansowego oraz w celu marketingu usług własnych Hipożyczka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Hipożyczka usług pośrednictwa oraz doradztwa finansowego.

4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Hipożyczka usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
   1. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@hipozyczka.com,
   2. kontakt z ekspertem finansowym w oddziale lub telefonicznie,
   3. w formie pisemnej na adres siedziby Hipożyczka sp. z o.o., al. Grunwaldzka 56/113, 80-241 Gdańsk.

7. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.Hipozyczka.com.


VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Hipożyczka usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Hipożyczka identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Hipożyczka, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Hipożyczka.

3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Hipożyczka za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej https://www.hipozyczka.com/. Hipożyczka rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Hipożyczka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.


IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

2. Hipożyczka zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Hipozyczka.com od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Hipożyczka i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: biuro@hipozyczka.com